Doprovázení pěstounských rodin

Máte strach, jak to sami všechno zvládnete? Tak se nebojte, sami v tom určitě nebudete.

Každá rodina má totiž přiděleného svého klíčového pracovníka, jenž rodinu doprovází a pomáhá jí při budování vstřícného a respektujícího prostředí, ve kterém si jednotliví členové rodiny mohou plně důvěřovat. Dokáže pěstounům poskytnout odbornou péči mířenou nejen k nim samotným, ale i svěřeným dětem a rodině jako celku. 

Přestože zákony a různá legislativní nařízení bývají často pro běžného občana nesrozumitelná, je nutné si zákon vztahující se k doprovázení pěstounských rodin přeci jen uvést. Níže uvedený úryvek pouze vymezuje všechny služby spojené s doprovázením pěstounů, Vy se ale na celé znění tohoto zákona můžete kdykoliv obrátit, pečlivě přečíst všechny jeho součásti a třeba se informovat o všech svých právech nebo povinnostech.

Dle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, doprovázení pěstounů zahrnuje poskytování sociálního a dalšího odborného poradenství, přímé poskytování či zprostředkování souboru služeb definovaných tímto zákonem a osobní kontakty s klíčovým sociálním pracovníkem doprovázejícího subjektu.

Cílem doprovázení je tak pomoc a podpora osobám pečujícím a osobám v evidenci při vytváření bezpečného, stabilního a vstřícného prostředí pro svěřené dítě.  

Jak dostat svého klíčového pracovníka?

Klíčový pracovník Vám bude automaticky přidělen po uzavření dohody o výkonu pěstounské péče, podpisem tedy oficiálně doprovázení započíná. Jelikož je povinnost uzavřít tuto dohodu stanovena již zmíněným zákonem, není možné doprovázení odmítnout.

Nemusíte se ale obávat, že klíčovým pracovníkem by byl někdo zcela cizí. Na základě trvalého bydliště je Vám sice přidělen OSPOD, ale výběr doprovázející organizace si můžete zvolit čistě dle vašich preferencí.  

Co mohu očekávat od doprovázení?

Práva a povinnosti osob pečujících i osob v evidenci jsou ustanoveny již v dohodě o výkonu pěstounské péče, kterou s doprovázejícími subjekty uzavíráte.

Klíčový pracovník, který rodinu doprovází, je s ní v dlouhodobém a intenzivním kontaktu, čímž vstupuje do přirozeného prostředí rodiny. Postupně si s rodinou buduje vztah důvěry a pochopení. Snaží se dozvědět co nejvíce informací o dítěti a jeho minulosti a také o důvodech, proč nemůže být se svými biologickými rodiči. Zajímá se o potřeby pěstounů, ale i celé rodiny a proniká do témat, jež pěstouni ve výchově řeší. Na základě těchto všech zjištěných informací pak spolu s osobami pečujícími zhotovuje plán doprovázení rodiny. 

Pro lepší představu si můžeme uvést některé konkrétní oblasti, kam činnost pracovníka doprovázející organizace zasahuje. Jedná se například o poradenství při kontaktu s biologickou rodinou, pomoc při řešení problémů týkajících se školy a jejího prostředí či zprostředkování odborné pomoci a terapie. Zkrátka se jedná o služby flexibilně reagující na potřeby dané rodiny.

S klíčovým pracovníkem se budete setkávat minimálně jednou za dva měsíce. Při krizových nebo náhlých situacích je však možné sjednat schůzku kdykoliv. Jednotlivá setkání probíhají v přirozeném prostředí rodiny, tedy nejčastěji v místě bydliště.  


Zdroje:

Doprovázení. In: Sdružení pěstounských rodin z. s.[online]. Brno ©2023 [cit. 2023-11-27]. Dostupné z: https://www.pestouni.cz/pro-pestouny/doprovazeni/.

Jak doprovázíme pěstounské rodiny. In: Rozum a cit z. s. [online]. ©2023 [cit. 2023-11-27]. Dostupné z: https://www.pestouni-rac.cz/stranka/jak-doprovazime-pestouny/.

METODIKA Doprovázení pěstounských rodin. In: Sdružení pěstounských rodin z. s. [online]. Brno, 2017 [cit. 2023-11-27]. Dostupné z: https://pestouni.cz/wp-content/uploads/2019/05/Metodika-doprov%C3%A1zen%C3%AD-p%C4%9Bstounsk%C3%BDch-rodin.pdf.