Příprava a vzdělávání pěstounů

Nevíte, zdali jste dostatečně kvalifikovaní pro pěstounství?

Určitě Vás můžeme uklidnit, že předtím, než Vám bude dítě svěřeno, získáte z povinných příprav dostatečné informace a průpravu, díky které vše zvládnete.

Druhy vzdělávání pěstounů:

  • Povinná příprava budoucích pěstounů před příchodem dítěte do rodiny
  • Plynulá vzdělávání v průběhu pěstounství

Krajské úřady zaštiťují vzdělávání žadatelů, kteří jsou povinni absolvovat minimálně 48 hodin odborných příprav (v případě pěstounů na přechodnou dobu se jedná o 72 hodin).

Je nutné si uvědomit, že každá odborná příprava může být specifická v závislosti na osobě, která vede odborné vzdělávání. Mezi příklady okruhů (můžete je nalézt ve vyhlášce číslo 473/2012 sb., o provedení některých ustanovení zákona o sociálně-právní ochraně dětí) patří například komunikace se svěřeným dítětem, respektování jeho důstojnosti a lidských práv, zprostředkování styku s biologickými rodiči a dítětem, práce s dětmi v rodině žadatele a další. Za zmínku stojí, že pro pěstouny na přechodnou dobu jsou přidány i další tematické okruhy.

Tyto odborné přípravy jsou prováděny buď individuálně či skupinově. 

Co můžete očekávat od těchto kurzů?

Vyhláška č. 473/2012 Sb. představuje několik oblastí, které tyto odborné přípravy mohou zahrnovat. Může se jednat například o spolupráci s doprovodnými osobami (odborníci zabývající se touto problematikou), navazování styku s dítětem včetně jeho zdravé výchovy. Neméně důležitou oblastí je vzdělanost v oblasti lidských práv a hodnot a také gramotnost v naplňování citových, vývojových a dalších nutných potřeb, které péče o dítě zahrnuje. 


Zdroj:

Odborné přípravy žadatelů o pěstounskou péči. In: Skleněnka, z.s. [online]. Veselí nad Moravou, 2018 [cit. 2023-11-28]. Dostupné z: https://duhovasklenenka.cz/odborne-pripravy-zadatelu-o-pestounskou-peci/.