Práva a povinnosti pěstounů

Chcete se stát pěstounem, ale máte obavy? Podrobně Vám vše vysvětlíme a zjistíte, že Vaše obavy jsou zbytečné. 

Být pěstounem zahrnuje mnoho práv a také samozřejmě povinností, které toto šlechetné poslání provází. Svěřenému dítěti jste vlastně takovým rodičem, tedy rozhodujete například o každodenních záležitostech či spravujete jeho jmění.

Rozhodně je nutné si uvědomit, že Vy, jakožto osoba pečující o svěřené dítě, nemáte žádnou vyživovací povinnost. Tuto povinnost má vždy a pouze rodič dítěte a výši výživného stanovuje zásadně soud. 

Zaměříme-li se na legislativu, můžeme v zákoně o sociálně-právní ochraně dětí, konkrétně v § 47a, odst. 2 zákon č. 359/1999 Sb., najít mnoho práv a povinností, které jsou pro pěstouny určující. 

Jedná se například o pomoc při zajištění péče o svěřené dítě (to můžeme uplatnit v případě úmrtí blízké osoby či narození dítěte a dalších podmínek uvedených v zákoně), zajištění celodenní péče o svěřence, a to v rozsahu 14 kalendářních dnů v kalendářním roce (věk dítěte musí dosahovat minimálně dvou let). Mezi další práva patří zajištění psychologické či terapeutické pomoci, a to jednou za 6 měsíců. Jako pěstoun máte povinnost zvyšovat své vzdělání a rozvíjet své dovednosti v oblasti výchovy a péče o dítě. Samozřejmostí je také řádná péče o svěřené dítě. Do Vašich povinností se taktéž řadí zprostředkování styku dítěte s rodiči (pokud soud nestanoví jinak). Velmi důležitá je informovanost rodičů o podstatných skutečnostech zjištěných o svěřeném jedinci.

Neméně podstatnou součástí je právo na finanční podporu. Tato problematika je více popsána v sekci Finance. 


Zdroj:

Formy náhradní rodinné péče. In: Ministerstvo práce a sociálních věcí [online]. ©2023, 1. února. 2023 [cit. 2023-11-7]. Dostupné z: https://www.mpsv.cz/formy-nahradni-rodinne-pece/.