Proces zprostředkování pěstounské péče

Uvažujete nad tím, stát se pěstounem? Máte obavy, že se jedná o příliš složitý proces? Díky tomuto návodu Vás přesvědčíme o opaku.

Následující informace vychází ze zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí.

Prvotním krokem osoby, která se chce stát pěstounem, je podání žádosti o zařazení do evidence žadatelů. Tato žádost je podávána u obecního úřadu s rozšířenou působností v místě Vašeho bydliště (u manželů postačí místo bydliště jednoho z nich), kde lze rovněž získat i formulář s žádostí. Ten je možné nalézt také na webových stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí. K formuláři je nutné připojit i vyplněný dotazník. (Formulář společně s dotazníkem naleznete níže.)

Dalším krokem je posouzení žadatelů obecním úřadem s rozšířenou působností.

Pracovníci úřadu provedou potřebné sociální šetření žadatelů v místě bydliště a sepíší potřebnou dokumentaci, ve které uvedou své stanovisko. Součástí šetření je také sociální a ekonomická situace rodiny, zdravotní stav a trestní bezúhonnost žadatelů.

Nezbytně nutné je posouzení žadatelů krajským úřadem. Ten následně provede psychologické a zdravotní posouzení zajištěné posudkovým lékařem. Posudkový odborník pak přihlíží k motivaci žadatelů stát se pěstounem včetně názoru zbytku rodiny a stability rodinného zázemí. Neméně důležitý je posudek odborníka zaměřující se na osobnost a zdravotní způsobilost žadatelů pro řádnou výchovu svěřeného dítěte. Krajský úřad rovněž zařadí žadatele do odborných příprav, které vedou ke správnému přijetí dítěte do rodiny.  

Následně se čeká na rozhodnutí o zařazení či nezařazení do evidence. Díky poznatkům, které byly posuzovány v předchozím kroku, krajský úřad vydá rozhodnutí, zdali jste vhodnými kandidáty o zařazení do evidence a můžete se tak stát budoucími pěstouny (či pěstouny na přechodnou dobu).

A co když Vás nevyberou?

Jestliže nastane situace, že krajský úřad rozhodl o nezařazení do evidence, nezoufejte. Je zde možnost podat odvolání proti rozhodnutí. 

Výběr rodiny pro dítě – v momentě kdy projdete tímto administrativním kolečkem, začne krajský úřad spravující taktéž evidenci dětí, hledat dítě, pro které budete splňovat jeho individuální potřeby. V tomto případě se nehledá ideální dítě pro pěstouny, ale pěstouni, kteří budou schopni porozumět osobnostním a jiným rysům svěřeného dítěte.

Následný krok spočívá v osobním navazování kontaktu s dítětem. Krajský úřad následně osloví vhodnou rodinu, poskytne jí potřebnou dokumentaci o dítěti a zprostředkuje osobní setkání.


Zdroj:

Proces zprostředkování adopce nebo pěstounské péče. In: Adopce.com [online]. Praha ©2023 [cit. 2023-11-27]. Dostupné z: https://www.adopce.com/zakladni-informace/proces-zprostredkovani-adopce-nebo-pestounske-pece/.