Druhy pěstounské péče

Věděli jste, že pěstounskou péči můžeme dělit na různé typy?

Jednotlivé typy jsou vymezeny zákonem 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí. Péči dělíme podle délky či podle toho, kdo se bude o dítě starat. S ohledem na to, o který typ pěstounské péče se jedná, vzniká nárok na odlišné příspěvky. Jaké typy máme? 

Pěstounská dlouhodobá péče (PDP)

Tento typ slouží jako dlouhodobé opatření. Pěstoun je pověřen řádnou výchovou a péčí, ale také povinností prohlubovat a udržovat vztahy dítěte s jeho biologickou rodinou. Biologická rodina může souhlasit, aby dítě používalo příjmení pěstouna. Tento typ péče je vhodný pro děti, o které se biologičtí rodiče dlouhodobě nemohou postarat, ale nechtějí situaci řešit adopcí.

Pěstounská péče na přechodnou dobu (PPPD) 

Tato forma trvá maximálně 1 rok a využívá se především u nejmenších dětí. Slouží jako alternativa k umístění do kojeneckých ústavů nebo např. dětských center, případně se předpokládá, že se dítě vrátí k biologickým rodičům, kteří jsou momentálně neschopni se o dítě postarat z různých důvodů. Zákonnými zástupci nadále zůstávají biologičtí rodiče. Pěstoun musí před péčí absolvovat přípravu přechodných pěstounů, která slouží k řádné péči o dítě, a až poté může být zařazen do evidence.

Zprostředkovaná pěstounská péče

U tohoto typu péče se člověk dobrovolně rozhodne o přijetí dítěte do své rodiny. O dítě nebude pečovat rodič ani nikdo z jeho blízké rodiny. Ve zprostředkované péči můžeme nalézt děti, které se dříve nacházely například v dětském domově či zařízení určené pro jejich okamžitou pomoc. Je nutné si uvědomit, že zprostředkovaná péče je spíše vhodná pro děti, u kterých je předpokládaná doba pobytu u pěstouna více než jeden rok. Před přijetím dítěte musí pěstoun projít různými přípravami jako např. odborným posouzením, aby následně mohl být zařazený do evidence osob, které jsou vhodné pro roli pěstouna.  

Nezprostředkovaná pěstounská péče

V tomto případě pěstoun sám žádá o svěření dítěte do péče. Člověk může na rozdíl od zprostředkované péče požádat o pěstounství dítěte, a to bez odborných příprav. U tohoto typu pěstounství můžeme rozdělit péči na tři kategorie. Péči o dítě vykonává prarodič případně praprarodič, anebo se o dítě může postarat osoba blízká jako je teta, strýc, sestřenice nebo sourozenec. Do třetí kategorie můžeme zahrnout osobu cizí, která může být nějakým způsobem dítěti blízká (např. přítelkyně rodiny). Stejně jako u zprostředkované péče, tak i zde se počítá s pěstounstvím delším než jeden rok, tedy dlouhodobou pěstounskou péčí. V tomto případě však nemají pěstouni nárok na všechny typy příspěvků.

Pro upřesnění je důležité zmínit, že zprostředkovaná a nezprostředkovaná pěstounská péče se nachází pouze u typu dlouhodobé pěstounské péče.

Předpěstounská péče

V rámci předpěstounské péče může být dítě dočasně svěřeno pěstounovi, a to za určitých podmínek. Ty jsou stanoveny zákonem o sociálně-právní ochraně dětí. Péči stanoví soud a pověřuje OSPOD tím, aby dohlížel na její řádné plnění. Tato péče je vhodná pro dítě, které se nachází v ústavní výchově nebo vyžaduje okamžitou pomoc. Pěstoun má stejné povinnosti jako u pěstounské péče. Má rovněž nárok na příspěvky, které jsou stanoveny zákonem. Hlavním cílem je vytvořit pozitivní vztah mezi dítětem a pěstounem před samotným započetím pěstounské péče. Dle legislativy je nutné nejdéle do 3 měsíců od rozhodnutí soudu zahájit proces, ve kterém bude následně dítě svěřeno do pěstounské péče.


Zdroje:

BUBLEOVÁ, Věduna, Alena VÁVROVÁ, Lucie VRÁNOVÁ a Jana FRANTÍKOVÁ. Základní informace o náhradní rodinné péči [online]. Praha, 2011 [cit. 2023-11-28]. ISBN 978-80-87455-01-2. Dostupné z: https://www.rodinaunas.cz/wp-content/uploads/2017/03/Z%C3%A1kladn%C3%AD-informace-o-PP-a-poru%C4%8Denstv%C3%AD.pdf.

Dávky pěstounské péče. In: Měšec.cz [online]. ©2023. [cit. 2023-11-28]. Dostupné z: https://www.mesec.cz/socialni-davky/statni-socialni-podpora/davky-pestounske-pece/.

Druhy pěstounské péče. In: ANA doprovázení [online]. Plzeň ©2023 [cit. 2023-11-29]. Dostupné z: https://www.a-na.cz/druhy-pestounske-pece/.

Formy náhradní rodinné péče: Pěstounská péče na přechodnou dobu. In: Ministerstvo práce a sociálních věcí [online]. ©2023, 1. února. 2023 [cit. 2023-11-28]. Dostupné z: https://www.mpsv.cz/formy-nahradni-rodinne-pece/.

Formy náhradní rodinné péče: Předpěstounská péče. In: Ministerstvo práce a sociálních věcí [online]. ©2023, 1. února. 2023 [cit. 2023-11-28]. Dostupné z: https://www.mpsv.cz/formy-nahradni-rodinne-pece/.

MUSIALOVÁ, Barbora. Problematické aspekty pěstounské péče. Ostrava, 2021. Diplomová práce, Univerzita Palackého v Olomouci.[cit. 2023-27-11] Dostupné z: https://theses.cz/id/2cz87r/Diplomova_prace_B._Musialova_P16231.pdf?zpet=%2Fvyhledavani%2F%3Fsearch%3Dp%C5%99edp%C4%9Bstounsk%C3%A1%20p%C3%A9%C4%8De%26start%3D1.

Pěstounská péče. In: Vesta Pardubice [online]. Pardubice ©2023 [cit. 2023-11-28]. Dostupné z: https://www.vestapardubice.cz/pestounska-pece/.

Pěstounská péče na přechodnou dobu. In: Vesta Pardubice [online]. Pardubice ©2023 [cit. 2023-11-28]. Dostupné z: https://www.vestapardubice.cz/pestounska-pece/.