Terapie hrou

"Děti si hrají a tím se léčí." (Porazilová, 2023)

Děti používají hru jako prostředek komunikace. Terapie hrou je forma nedirektivní terapie, což znamená, že terapeut do procesu hry nijak nezasahuje nebo ji neřídí, ale pouze nabízí dětem oporu. Hra pomáhá dětem vyjádřit své pocity, pro které nemohou najít slova a těžko je tak vysvětlují Vám a okolí. Dále jim umožňuje lépe porozumět svým emocím a chování. Hra může sloužit jako plátno, na které mohou děti promítat své aktuální pocity, potřeby či obavy.

Terapie hrou pomáhá dětem zvládat strachy, úzkosti a traumata. Cílem terapie hrou je především zlepšit duševní zdraví dítěte.

Terapie probíhá v bezpečném prostředí v podobě terapeutické herny, která je vybavena speciálními hračkami, díky kterým mohou děti vyjádřit, jaké je jejich aktuální rozpoložení a čím si v životě prochází. Terapeut zde vystupuje jako osoba, které se děti mohou svěřit a on je vyslechne, pochopí a díky tomu se budou cítit lépe.

S čím terapie hrou pomůže Vašemu dítěti?

Terapie hrou dítěti pomůže lépe komunikovat, zvýší jeho odolnost vůči stresu a naučí ho, jak zvládat psychicky náročné situace. Dítě se naučí ovládat své emoce, chování a kreativně řešit problémy, které nastanou v jeho životě. Díky posílení sociálních kompetencí, jako je například empatie, se také zlepší jeho vztahy s dalšími lidmi.

Celkově terapie podpoří silné stránky dítěte, zvýší jeho sebevědomí a sebedůvěru.

Proč je hra pro dítě důležitá?

Hra je pro děti hlavní náplní života. Způsob, jakým si dítě hraje, se mění s věkem. Dítě v prvním roce života prozkoumává svoje tělo a později si hraje s předměty ze svého okolí. Postupem času s rozumovým vývojem začíná rozeznávat realitu od fantazie. Uvědomuje si skutečnou podstatu věcí a zároveň jim dokáže dát přenesený význam, a tím zapojuje více svou představivost. Dále dokáže do hry zakomponovat další osoby, matku či jiné děti nebo i třeba imaginárního kamaráda. Navazuje přátelské vztahy a ve styku s druhými lidmi se učí spolupráci a vzájemnému respektování.

Pro správný vývoj dítěte jsou rovněž důležité hry konstrukční a symbolické. V prvním případě dítě něco buduje či vytváří, například staví z lega, skládá origami nebo kreslí. V druhém případě pak dává objektům přenesený význam, kdy například předstírá, že vařečka je hudební nástroj a podlaha jeviště.

Hra je důležitá pro psychický vývoj dítěte a jeho socializaci, jelikož si díky ní rozvíjí představivost, kreativitu a učí se, jak se chovat v různých situacích. Při hře zaujímá určité role, hraje si například na superhrdinu, doktora či tajného agenta. Díky tomu se dokáže podívat na svět očima někoho jiného. Dítě si pomocí hry uvědomuje své potřeby (například být součástí kolektivu, navazovat a udržovat přátelské vztahy), vnímá vlastní pocity a všímá si chování druhých.   

Hra je pro děti ale i pro dospělé přínosná, jelikož poskytuje oddych od povinností a každodenních starostí. Hra zpravidla nevyžaduje po dětech velké úsilí. Po dlouhém dni dítěti dopřeje klid nebo naopak povzbuzení.

Dítě se ponoří do svého imaginárního světa, kde nachází bezpečí a útěchu. Prostřednictvím hry dítě vyjadřuje své emoce, vybíjí si zlost nebo se učí zpracovávat určité obtížné situace, čímž přichází na řadu terapeutické účinky hry.

Jak dlouho terapie probíhá a pro koho je vhodná?

Vzhledem k tomu, že na terapie mohou docházet děti s různými obtížemi, jejich délka a intenzita je určována individuálně. Terapie probíhá zpravidla každý týden, případně jednou za 14 dní a trvá jednu terapeutickou hodinu, tedy 45 minut. Symptomy běžných problémů obvykle odezní po 12-15 setkáních, přičemž lze změny pozorovat po prvních pěti setkáních a v průběhu dalších dochází k jejich stabilizaci.

Vzhledem k tomu, že děti mají své zákonné zástupce, je samozřejmé, že musí být o průběhu terapie informováni. K tomu jsou využívány konzultace, jejichž předmětem je aktuální rodinná situace, změny v chování dítěte a spolupráce rodiny a terapeuta s cílem efektivně a účinně pomoci dětem.

Terapie hrou je vhodná pro děti předškolního a mladšího školního věku, od 3 do 11 let. 


Zdroje:

LANGMEIER, Josef a KREJČÍŘOVÁ, Dana. Vývojová psychologie. Praha: Grada, 2006. ISBN 978-80-247-1284-0.

PORAZILOVÁ, Kristýna. Terapie hrou. Dětský psychoterapeut [online]. ©2023 [cit. 2023-11-07]. Dostupné z: https://detsky-psychoterapeut.cz/terapie-hrou/.

Terapie hrou. Rodinná síť [online]. ©2023 [cit. 2023-11-07]. Dostupné z: https://www.rodinnasit.cz/odborna_pomoc/terapie-hrou/. 

Terapie hrou. Náhradním rodinám, o.p.s. [online]. ©2023 [cit. 2023-11-07]. Dostupné z: https://www.nahradnimrodinam.cz/terapie/terapie-hrou-2/.