Financování

Peníze jsou v mnoha ohledech důležitou položkou, a proto je vhodné je zmínit, ale také pečlivě vysvětlit, jak nám mohou pomoci. V následujících řádcích si představíme různé možnosti financování pěstounské péče, které by se Vám mohly hodit. 

Financování pěstounské péče hraje jednu z hlavních rolí pro poskytnutí a vytvoření bezpečného a nového domova. Finanční prostředky mohou pokrýt především potraviny, hygienické potřeby, školní pomůcky, oblečení, léky apod. Zároveň se nezapomíná ani na podporu samotných pěstounů, kteří se starají o tyto mladé životy. O jakých příspěvcích je řeč? To si následně vysvětlíme. 

V České republice jsou dávky pěstounské péče od 1. ledna 2013 upraveny zákonem č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, jehož novela je platná od 1. 1. 2022.

Financování pěstounské péče můžeme rozdělit do 5 skupin, kterými jsou příspěvky při převzetí dítěte, příspěvky na úhradu potřeb dítěte, odměna pěstouna, příspěvek na zakoupení osobního motorového vozidla a také příspěvek při pěstounské péči. O příspěvky můžete zažádat elektronicky na oficiálních stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí ČR či osobně na úřadu práce, který se nachází ve Vašem okolí.

Příspěvek při převzetí dítěte do pěstounské péče

Příspěvek platí pouze pro určité osoby, které právě přijaly dítě do dlouhodobé, ale i do krátkodobé pěstounské péče. Příspěvek je možné poskytnout pěstounům ode dne převzetí dítěte. Úřad práce České republiky může příspěvek poskytnout na jednu stejnou osobu maximálně dvakrát. Zmíněný příspěvek je přesně dán zákonem a výše příspěvku se pohybuje od 10 800 Kč do 13 500 Kč a vztahuje se na dítě do 18 let.

Příspěvek na úhradu potřeb dítěte

Tímto příspěvkem pomáhá stát pokrýt výdaje, které jsou s danou péčí spojené. Tuto dávku můžete využít opakovaně, a to například na zajištění školních pomůcek, oblečení nebo jiných osobních potřeb dítěte. Výše příspěvku se pohybuje od 6 290 Kč do 9 220 Kč a závisí na věku dítěte. Tento příspěvek lze využít až do 26 let, ale pouze za předpokladu, že se daný jedinec podílí na úhradě svých potřeb s jeho bývalým pěstounem.

V případě, že se jedná o osobu závislou na pomoci jiné osoby, funguje zde jiný způsob financování. Výše částky se tak odvíjí nejen podle věku dítěte, ale především podle toho, v jakém stupni závislosti se jedinec nachází.

Odměna pro pěstouna

Finanční odměna pro pěstouna je měsíční příjem, který je vyplácen dané osobě v evidenci. Dříve byla částka stanovována na základě počtu dětí v pěstounské péči a jejich zdravotního stavu, ale dnes se mimo jiné řídí i koeficientem minimální mzdy. 

Příspěvek na zakoupení osobního motorového vozidla

Příspěvek může obdržet pouze ta osoba, která se stará nejméně o 3 děti v pěstounské péči. Tuto finanční odměnu je možné využít nejen na koupi vozidla, ale také na jeho celkové opravy. Na nákup vozidla či opravy můžete získat 70 % z celkové ceny, avšak maximální výše příspěvku činí 100 000 Kč. Celková suma příspěvků pro pečující osobu, která byla poskytnuta v posledních 10 letech, nemůže přesáhnout 200 000 Kč. Je důležité zmínit, že samotné vozidlo nesmí být využito pro výdělečnou činnost. 

Příspěvek při pěstounské péči

Tento příspěvek je pravidelně vyplácen každý měsíc. Jedná se o finanční odměnu za vykonané činnosti související se starostí o dítě, které je svěřeno do nezprostředkované pěstounské péče. Výše dávky je stanovena na základě životního minima jednotlivce, přičemž počet dětí a jejich zdravotní stav jsou dalšími faktory ovlivňující výslednou částku. Důležité je zmínit, že se výše dávky určuje také podle toho, kdo o dítě pečuje (např. u prarodičů dítěte je příspěvek nižší než u např. tety/strýce či sourozence nebo jiné osoby blízké).


Zdroje:

Dávky pěstounské péče. In: Měšec.cz [online]. ©2023. [cit. 2023-11-28]. Dostupné z: https://www.mesec.cz/socialni-davky/statni-socialni-podpora/davky-pestounske-pece/.

Dávky pěstounské péče a zaopatřovací příspěvky. In: Úřad práce ČR [online]. ©2023,8. března. 2023 [cit. 2023-11-28]. Dostupné z: https://www.uradprace.cz/davky-pestounske-pece-a-zaopatrovaci-prispevky1.

Příspěvek na úhradu potřeb dítěte. In: Ministerstvo práce a sociálních věcí [online]. ©2023, [cit. 2023-11-11]. Dostupné z: https://www.mpsv.cz/-/prispevek-na-uhradu-potreb-ditete.

Příspěvek na zakoupení osobního motorového vozidla. In: Úřad práce ČR [online]. Praha, ©2023 [cit. 2023-12-07]. Dostupné z: https://www.uradprace.cz/web/cz/prispevek-na-zakoupeni-osobniho-motoroveho-vozidla.

Příspěvek při pěstounské péči 2023 - kalkulačka. In: KURZY.CZ [online]. ©2023, [cit. 2023-12-07]. Dostupné z: https://www.kurzy.cz/kalkulacka/prispevek-pestounska-pece/.

Příspěvek při převzetí dítěte do péče. In: Deštník proti drahotě [online]. Praha ©2023 [cit. 2023-11-28]. Dostupné z: https://www.destnikprotidrahote.cz/seniori-a-ohrozene-skupiny/prispevek-pri-prevzeti-do-pece/.